Klimaatadaptatie

Er is geen positief effect gemeten van groenbemesters/vanggewassen, op de indicatoren voor adaptatie (watervasthoudend vermogen, scherpblokkigheid* en bulkdichtheid**). Op de indringingsweerstand werd een licht negatief effect gemeten, mogelijk vanwege een drogere grond door hogere verdamping door groenbemesters. De indicatoren zijn gemeten op een 5-jarige LTE op centrale zandgrond (Wageningen), waarbij verschillende (mengsels) van groenbemesters werden vergeleken met zwarte braak. Mogelijk was de duur van het experiment te kort om significante effecten te kunnen meten, of zijn de effecten van groenbemesters op het moment van meten (najaar) klein.

* Een kwalitatieve maat voor bodemstructuur en doorwortelbaarheid. Hierbij wordt het percentage van de grond met scherpblokkige structuurelementen (ten opzichte van een kruimelige structuur of afgeronde structuurelementen) visueel ingeschat.
** Een maat voor bodemverdichting, namelijk drooggewicht van de grond per eenheid volume. Een hogere bulkdichtheid betekend een hogere mate van verdichting.