Slim Landgebruik Logo

Welkom op de website van het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik.

Dit is een tijdelijke pagina. We gaan binnenkort live met de nieuwe website.

Over Slim Landgebruik

Het Slim Landgebruik programma heeft als doel het leveren van de benodigde kennis om te komen tot een additionele vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq per jaar aan de Nederlandse minerale landbouwbodems in aanloop naar en vanaf 2030.

Slim landgebruik onderbouwt dit met data en stimuleert toepassing in de praktijk van doeltreffende maatregelen. De verschillende projecten onder dit thema dragen bij door de uitgangssituatie voor de C-voorraad in de Nederlandse bodem vast te leggen en door een monitoringsstrategie te ontwikkelen gericht op de nationale emissieregistratie zodat maatregelen van boeren ook daadwerkelijk meetellen voor emissiereductie.

Daarnaast worden verschillende maatregelen die invloed hebben op de C-voorraad in de bodem getest in samenwerking met ondernemers en netwerken in akkerbouw en melkveehouderij. Deze gegevens worden verwerkt in een (praktijk)model waarmee de bijdrage aan de klimaatdoelen berekend kan worden. Slim Landgebruik verkent de mogelijkheden voor borging en stimulering van effecten van maatregelen en van credits (verwaarding) voor behoud en vastlegging van koolstof in landbouwbodems.