Effectivitieit van koolstofvastleggende maatregelen

Binnen Slim Landgebruik zijn een twaalftal maatregelen geidentificeerd die potentie hebben om extra koolstof vast te leggen in minerale landbouwbodems. Binnen het thema Effectiviteit van koolstofvastleggende maatregelen wordt aan de hand van lange termijn experimenten bepaald welk effect de maatregelen hebben op CO2-vastlegging en bodemfuncties. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen op lachgasemissies. 

Om een eerste gevoel te krijgen bij de maatregelen is er onderzocht of er maatregelen waren aan te duiden als No Regret, oftewel maatregelen die zonder negatieve effecten kunnen worden gestimuleerd. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar kengetallen over de koolstofaanvoer uit groenbemesters en gewasresten, welke o.a. zijn meegenomen in onderzoek naar het effect van het stapelen van maatregelen, oftewel het toepassen van meerdere maatregelen tegelijkertijd. Om de onderzoeksresultaten omtrent CO2-vastlegging verder te onderbouwen is met behulp van literatuuronderzoek vastgesteld welke potentie maatregelen hebben op basis van meta-analyses en lange termijn experimenten in Europese landen met een vergelijkbaar klimaat als Nederland.