Thema: Effectivitieit van koolstofvastleggende maatregelen

No-regret maatregelen voor klimaatdoelen

Looptijd: 2020
Status: Afgerond

In 2020 heeft een eerste integrale benadering van de in Slim Landgebruik onderzochte maatregelen plaatsgevonden. Op basis van literatuuronderzoek is geinventariseerd welk effect maatregelen hebben op koolstofvastlegging, hoe toepasbaar deze zijn en welke mee-koppel effecten er kunnen ontstaan. Het doel van het project was het identificeren van zogenaamde no-regret maatregelen welke o.a. in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid zouden kunnen worden geimplementeerd.  

‘No regret maatregelen zijn bewezen effectieve maatregelen waarbij langdurig (minimaal 10 jaar) koolstof wordt vastgelegd of vastgehouden in de minerale landbouwbodems.

  • Ze zijn breed toepasbaar, op verschillende bodemtypen en makkelijk in de agrarische bedrijfsvoering in te passen.
  • Slechts beperkte kosten, zodat de economische gevolgen voor de boer nihil zijn.
  • Geen of aanvaardbare negatieve afwentelingseffecten, zowel qua milieu, landschap en bodemkwaliteit.

De effectiviteit van maatregelen is beoordeeld op basis van drie criteria, te zien in tabel 1. De beoordeling is uitgevoerd door middel van expert beoordeling en literatuuronderzoek. Maatregelen die hoog scoren op effectiviteit zijn:

  • Verbeteren gewasrotaties (aandeel graan verhogen in het bouwplan)
  • Dierlijke mest en compost toevoegen (met name in de akkerbouw)
  • Leeftijd grasland verhogen (niet scheuren)
Beoordeling van de no regret maatregelen op basis van drie criteria: 1. Effectiviteit, 2. Zekerheid van de effectiviteit en 3. Areaal toepasbaarheid. De combinatie groen en + betekent hoge effectiviteit, 0 is neutraal en de combinatie rood en – betekent lage effectiviteit

Op basis van de criteria zijn er geen maatregelen aan te wijzen als no-regret, doordat maatregelen niet altijd goed toepasbaar zijn of mogelijk leiden tot een toename van lachgasemissies.