Over Slim Landgebruik

Slim Landgebruik heeft als doel het leveren van de benodigde kennis om te komen tot een additionele vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq per jaar aan de Nederlandse minerale landbouwbodems in aanloop naar en vanaf 2030. Dit is de doelstelling die in het klimaatakkoord is vastgesteld. Bij het halen van dit doel moeten de doelen uit het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) van het ministerie van LNV meeliften. 

Slim landgebruik onderbouwt dit met data en stimuleert toepassing in de praktijk van doeltreffende maatregelen. De verschillende projecten binnen het programma dragen bij door de uitgangssituatie voor de C-voorraad in de Nederlandse bodem vast te leggen en door een monitoringsstrategie te ontwikkelen gericht op de nationale emissieregistratie, zodat maatregelen van boeren ook daadwerkelijk meetellen voor emissiereductie.

Daarnaast worden verschillende maatregelen die invloed hebben op de C-voorraad in de bodem onderzocht in samenwerking met ondernemers en netwerken in akkerbouw en melkveehouderij. Deze gegevens worden verwerkt in een (praktijk)model waarmee ondernemers het effect van maatregelen op hun bedrijf inzichtelijk krijgen. Slim Landgebruik verkent de mogelijkheden voor borging en stimulering van effecten van maatregelen en van credits (verwaarding) voor behoud en vastlegging van koolstof in landbouwbodems.

Binnen Slim Landgebruik werken partners zoals Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Louis Bolk Instituut (LBI) en Wageningen Environmental Research (WEnR) aan het programma. Daarnaast is er versterking van Wageningen Economic Research (WEcR), Wageningen Plant Research (WPR). Er wordt veel uitgewisseld met netwerken binnen Koeien & Kansen, Van Hall Larenstein, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Ook Aeres Hogeschool, Aequator Groen & Ruimte, en Royal COSUN voeren binnen dit programma projecten uit.

En veel van het onderzoek wat in het veld wordt gemonitord, zou niet kunnen gebeuren zonder de boeren die in de netwerken medewerking verlenen met hun tijd en kennis.