Integrale resultaten uit Slim Landgebruik

Het doel van het programma Slim Landgebruik is het leveren van kennis rondom maatregelen die nodig zijn om te komen tot een jaarlijkse vastlegging van 0,5 Mton CO2 aan de Nederlandse minerale landbouwbodems vanaf 2030 en tevens bijdragen aan het realiseren van het duurzaam beheren van deze landbouwbodems. Deze kennis wordt opgedaan in verschillende projecten. Binnen het thema 'Integrale resultaten uit Slim Landgebruik' brengen we deze kennis samen. Daarbij maken we inzichtelijk of het klimaatdoel bereikt kan worden.

In het programma Slim Landgebruik wordt in vijf verschillende thema's onderzoek gedaan om kennis te verzamelen over de mogelijkheden tot het vastleggen van 0.5 Mton CO2 in de Nederlandse minerale landbouwbodems. De nadruk ligt hierbij op het bepalen van de potentie van maatregelen, inpassing van de maatregelen in de praktijk, het monitoren van de toepassing van maatregelen en het effect daarvan op de bodemkoolstof voorraad, het stimuleren van toepassing van de maatregelen bij boeren en het overdragen van deze kennis richting de sector. 

In dit thema wordt de kennis uit Slim Landgebruik samen gebracht in CO2Bodem. Door de kennis uit het programma bij elkaar te brengen wordt een overzichtelijk beeld geschetst van de maatregelen die in Slim Landgebruik worden onderzocht. In hoeverre draagt een maatregel bij aan het behalen van de klimaatdoelen? Wat is het effect van de maatregelen op bodemkwaliteit? Welke kosten en baten brengt een maatregel met zich mee? Door deze informatie op een rijtje te zetten kunnen goede beleidskeuzes gemaakt worden die bij kunnen dragen aan de klimaatdoelen die voor Nederland zijn gesteld.