Thema's

De thema's zijn subdoelen die in 2021 binnen het programma Slim Landgebruik zijn gedefineerd. Deze thema's zijn dit jaar gelinkt met een 15-tal projecten van het programma. daarnaast zijn er ook afgeronde projecten die onder de verschillende thema's zijn geschaard. Hieronder een weergave van de relaties tussen thema's en projecten in 2021.

Samenhang van de zes thema's uit het programma Slim Landgebruik. Per thema zijn de voorgestelde projecten weergegeven.

De thema's zijn hieronder te vinden. Door op een van links klikken, brengt u bij een korte omschrijving van het thema en de projecten die onder dat thema vallen.

Hieronder een korte omschrijving van alle projecten die in 2021 binnen Slim landgebruik zijn opgestart.
Er zijn een aantal veelbelovende maatregelen in het veld getest, waarbij de effectiviteit van deze maatregelen is onderzocht op het vastleggen van koolstof v in de bodem.
Integrale effecten van de maatregelen die in Slim Landgebruik worden onderzocht komen samen in de Tabel CO2Bodem. Daarnaast worden ook het effect van het combineren van maatregelen onderzocht. Een van de effecten is de mogelijke afwentelingen van lachgasemissies die eventueel mee gaan spelen. Deze worden meteen meegenomen voor de Monitoringstrategie Emissieregistratie waarbij een methodiek wordt ontwikkeld voor bodem koolstof in de nationale Emissieregistratie.

De maatregelen waarvan snel kan worden bepaald dat toepassen zeker geen negatieve effecten heeft op het vastleggen van koolstof in de bodem, worden als No Regret maatregelen beschouwd. Om actuele effectieve organische stof metingen, die helpen om modelberekeningen te verbeteren, aan te leveren, worden kengetallen geactualiseerd voor gewasresten en groenbemesters. Dit wordt ook meegenomen in de praktijktool die momenteel wordt ontwikkeld. Deze tool geeft een inschatting of de maatregelen die boeren in hun bedrijfsplan willen opnemen ook daadwerkelijk een substantiële bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen.

Omdat er een groot verschil kan zitten in veldproeven die op kleinere schaal worden toegepast, en uitvoering van maatregelen in de praktijk zelf, zijn er netwerken (Netwerken Akkerbouw en Netwerken Veehouderij) opgericht om te kijken wat boeren nu al zelf toepassen en kunnen gaan toepassen op hun eigen bedrijf. Demonstraties in het veld zorgen ervoor dat boeren onderling in het netwerk ook overleg plegen over de mogelijkheden die ze bij de verschillende maatregelen zien. Deze maatregelen worden doorgerekend op kosten en baten van koolstofmaatregelen.

Deze maatregelen kunnen voor aanpassingen op bedrijfsniveau zorgen. Dit betekent dat er zorgen zijn of dit soort aanpassingen goed verankerd kunnen worden in een boerenbedrijf. Er wordt ook gekeken naar wat een boer motiveert om maatregelen op te nemen in het bedrijfsmanagement en wat moet daar eventueel financieel tegenover staan.

Het beheren van de verzamelde data is een belangrijk onderdeel van het programma. Wie heeft toegang tot de verzamelde data en waar wordt deze voor gebruikt. Hiervoor zijn er ook afspraken met de boeren gemaakt.