Thema: Monitoren van de voortgang richting 0,5 Mton

Praktijktool BodemCoolstof

Binnen dit project ontwikkelen we een gebruiksvriendelijke tool die akkerbouwers en veetelers inzicht kan geven in de organische stof balans van hun bodem. Door deze tool kunnen boeren gestimuleerd worden om maatregelen door te voeren die het behouden of verhogen van het bodem organische stofgehalte in de bodem bevorderd. De gebruiker van de tool kan namelijk bedrijfsspecifieke veranderingen invoeren en testen wat het effect van deze veranderingen is op de koolstofopbouw. Zodoende draagt dit project bij aan de 0,5 Mton doelstelling.

Klik hier om naar de tool te navigeren!

Waarom
Zowel akkerbouwers als veetelers willen graag het koolstofgehalte in de bodem behouden of verhogen. Echter, het ontbreekt beide sectoren aan een tool die een inschatting kan geven van de bijdrage die een maatregel levert aan de klimaatdoelstelling. Het effect van een maatregel is bedrijfsspecifiek. Als een boer niet weet wat een maatregel oplevert, dan zal een maatregel niet snel geïmplementeerd worden. Het is daarom van groot belang dat boeren hun koolstofbalans zelf kunnen doorrekenen en dat ze de effecten van verschillende maatregelen voor hun bedrijfsspecifieke situatie kunnen testen. De tool zal ook gebruikt gaan worden voor het verwaarden van koolstofvastlegging. Samen met Stichting Nationale Koolstofmarkt werken we aan een passende methodologie.

Doel
Het doel voor 2022 is om het bereik van de tool te vergroten, en waar nodig de tool verder te verbeteren op zowel technisch vlak als op gebruiksgemak.

Ontwikkeling Praktijktool Bodem C
Zoals elk model, heeft ook de praktijktool invoergegevens nodig. Perceel -en gewashistorie kunnen rechtstreeks vanuit DACOM, AgroVision of RVO geüpload worden. In de handleiding onder aan deze pagina staat hoe je dit kunt doen.

In de toekomst zal het model meer invoergegevens automatisch koppelen aan de percelen, zodat het gebruiksgemak vergroot wordt. Naast deze data, heeft het model bodemgegevens nodig, zoals het organische stof gehalte en het klei gehalte, en gegevens over de organische stof aanvoer vanuit gewasresten, groenbemesters, organische mest, of compost. Ook deze data proberen we in de toekomst direct te koppelen aan metingen. Daarnaast zal een vereenvoudigede versie van de tool in 2022 ook gekoppeld worden aan de Kringloopwijzer.

Schematische weergave van de conceptuele Praktijktool BodemCoolstof.

Na het invoeren van de gevraagde gegevens, kun je een standaard toekomstscenario maken. Hierbij gaan we er vanuit dat je huidig management niet veranderd in de toekomst. Daarnaast kun je ook alternatieve scenario’s maken, waarbij je het effect van verschillende koolstofmaatregelen kunt testen. Maatregelen die je kunt testen zijn bijvoorbeeld: meer rustgewassen in de gewasrotatie, meer blijvend grasland, meer vaste mest of compost, gewasresten achterlaten, en het zaaien van een groenbemester na de oogst. Bij de resultaten kun je het effect van je toekomstscenario’s bekijken, als ook de huidige koolstofbalans en CO2 vastlegging.  

Met deze tool kun je dus testen wat er nodig is om een bepaald effect te bereiken. De tool is dus geen optimalisatietool die de meest efficiënte maatregelen aanbiedt. Hiervoor zouden teveel aannames nodig zijn, waardoor we het vertrouwen in de resultaten zouden schaden omdat ze niet bedrijfsspecifiek genoeg zijn.
De tool is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde koolstofmodel RothC.

Waar is de tool te vinden?
De tool wordt (gratis) aangeboden als webapplicatie op FarmMaps. Daar kun je een (gratis) account aanmaken. De handleiding en de (technische) beschrijving van de tool is onder aan deze pagina te vinden. Deze is, samen met een instructievideo, ook terug te vinden in de webapplicatie.