Stimuleren van boeren

Binnen Slim Landgebruik wordt er niet alleen gewerkt aan technische vragen over bodemkoolstof en het monitoren van de voortgang richting de doelstelling van 0,5 Mton vastgelegde CO2 in 2030. Er wordt ook gewerkt aan de vraag hoe boeren gemotiveerd kunnen worden om daadwerkelijk koolstofmaatregelen te nemen en wat daarvoor nodig is. 

Om boeren te stimuleren tot het nemen van maatregelen zijn er prikkels nodig, oftewel ‘incentives’. Binnen het thema ‘stimuleren van boeren’ is geëvalueerd welke incentives er zijn, welke mogelijkheden deze bieden voor bodemkoolstof en hoe ze meer kunnen bijdragen aan bodemkoolstof. Vervolgens is er gekeken naar de effectiviteit van verschillende incentives om boeren te motiveren meer te doen aan koolstofopslag in de bodem. Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vastleggen van bodemkoolstof en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Echter, maatregelen hiervoor kosten geld en bodemkoolstofvastlegging geeft niet direct een hogere opbrengst en/of hogere prijs voor hun gewassen.

Dit heeft geresulteerd in twee methodieken voor gecertificeerde koolstofcertificaten in zowel de veehouderij als de akkerbouw. Deze methodieken zijn beschikbaar via de website van de Nationale Koolstofmarkt. Daarnaast zijn twee rapporten gepubliceerd waarin de resultaten zijn weergegeven:

Als vervolg op deze projecten is in 2022 de PPS Carbon Farming gestart. Dit project wordt samen met ketenpartijen uitgevoerd en omvat een uitwerking, toetsing en test in de praktijk voor implementatie van financiële prikkels en vergoedingen voor koolstofvastlegging in de landbouw.