Monitoren van de voortgang richting 0,5 Mton

Monitoring is een belangrijk onderdeel van het Slim Landgebruik programma. Enerzijds is monitoring nodig om de effectiviteit van de maatregelen te toetsen, en anderzijds om te zorgen dat de vastgelegde CO2 meetelt voor het Klimaatakkoord, de doelstelling van 0,5 Mton in 2030, en voor de internationale broeikasgasreductiedoelstellingen. Naast deze nationale monitoring is er ook een monitoring op bedrijfsniveau om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het organische stofgehalte van de bodem en voor het vaststellen van mogelijke carbon credits.

In de huidige systematiek worden veranderingen in voorraad bodemkoolstof voor minerale bodems alleen gerapporteerd voor landgebruiksveranderingen en wordt het effect van maatregelen op grasland en akkerland nog niet meegenomen. Om na te gaan of met de voorgestelde maatregelen de doelstelling van 0,5 Mton wordt gehaald is het van belang hier een goede monitoring voor op te zetten en te zorgen dat deze ook in de emissieregistratie worden opgenomen. Binnen Slim Landgebruik is daarom een monitoringsstrategie ontwikkelt voor veranderingen in de koolstofvoorraad van minerale landbouwbodems voor de emissieregistratie. Daarnaast is er een gebruiksvriendelijke online tool (Praktijktool BodemCoolstof) ontwikkelt die akkerbouwers en melkveehouders inzicht kan geven in de organische stof balans van hun bodem en het effect van maatregelen. De tool kan daarmee ook de hoeveelheid vastgelegde CO2 in de bodem berekenen.