Verbeterde inpassing in de bedrijfsvoering

In de praktijk dragen boeren altijd al bij aan maatregelen die gunstig zijn voor het klimaat; wat in het veld al werd toegepast in 2018, vormde de start van verschillende netwerken binnen Slim landgebruik. De bedrijven in deze netwerken gingen de uitdaging aan om extra klimaatmaatregelen in te voeren, bovenop hun huidige aanpak. Vanuit het onderzoek werd vervolgens gekeken naar het effect van deze maatregelen, en vanuit de boer naar de inpasbaarheid van die maatregelen in de bedrijfsvoering. Met deze werkwijze komen wetenschap (onderzoek) en praktijk dichter bij elkaar.

Voor zowel akkerbouw als veehouderij zijn er in 2018 netwerken opgestart. Bij het opzetten van deze netwerken is toentertijd aangesloten op de bestaande initiatieven en projecten op het gebied van duurzaam bodembeheer en/of koolstof vastlegging. Twee akkerbouwnetwerken zijn voortgekomen uit de toenmalige stichting Veldleeuwerik. Andere netwerken hadden al links met organisatie zoals ZLTO (via het project Carbon Farming) of boeren die in andere samenwerkingsprojecten al contact hadden. ZLTO werd hierdoor ook een partner in de netwerken Slim Landgebruik. Deze netwerken functioneren tot eind 2023 zelfstandig onder begeleiding van Slim Landgebruik.

Afbeelding verwijderd.

De netwerken kenden meerdere doelen:

  • Meten = Weten: het volgen van veranderingen in relatie tot maatregelen
  • Experimenteren met maatregelen waarbij de effecten worden bekeken en inpasbaarheid getoetst in de praktijk
  • Demonstraties gericht op de regio
  • Ondersteunen vanuit expertise bodem & klimaat
  • Leren van elkaar door regelmatig uitwisselen van kennis en ervaringen