Bodemvruchtbaarheid

Deze maatregel is niet gemeten in LTE's op kleigrond. Op basis van expertkennis wordt uitgegaan van een positief effect op bodemvruchtbaarheid, door een verbetering van de bodemstructuur ten opzichte van continue maisteelt, en een toename in N-totaal, dankzij de stikstofbinding door klaver.