Kansen en belemmeringen

Kansen
Ondernemers uit verschillende regio’s, telen groenbemesters om te voldoen aan de wettelijke eisen vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Brabantse ondernemers melden dat groenbemesters bij hen geteeld worden om de uitspoeling van stikstof te verminderen. Telers in de Veenkoloniën laten groenbemesters vaak langer staan, om erosie tegen te gaan.

Belemmeringen
Groenbemesters stimuleren niet enkel de functionele biodiversiteit. Ook ongewenste, vrijlevende aaltjes kunnen in omvang toenemen door de teelt van deze gewassen. Vrijlevende aaltjes kunnen de gewasopbrengsten negatief beïnvloeden, daarom zijn onder andere akkerbouwers in de Veenkoloniën terughoudend met het telen van groenbemestermengsels. De problemen met het inwerken worden versterkt door de onzekerheden rondom de toepasbaarheid van glyfosaat in de toekomst. Voor akkerbouwers die aardappelen telen, is het risico op aardappelopslag een reden om geen groenbemesters te telen op deze percelen. De grondbewerkingen die worden uitgevoerd voorafgaand aan het zaaien van een groenbemester, en de aanwezigheid van dit gewas gedurende de winter, verkleinen de kans dat aardappelknollen kapotvriezen.

  • Schurer, B., Herbert, Z., van Hal, O., Wagenaar, J. P., Koopmans, C., Janmaat, L., & Schepens, J. (2022). Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems: ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik. Louis Bolk Instituut.
  • Hoogmoed, M., Janmaat, L., Verstand, D., Bijker, J. W., Schurer, B. L. M., Timmermans, B. G. H., Heesmans, H.I.M., Specken, J., Westerhof, H., Michielsen, C., Colombijn - van der Wende, K. & Koopmans, C.J. (2021). Bodem & Klimaat Netwerk Akkerbouw: Voortgangsrapportage juni 2021. Slim Landgebruik.