Klimaatadaptatie

Het effect van NKG op klimaatadaptatie van zandbodems is niet eenduidig. Grondbewerking is een fysische behandeling van de bodem en heeft daardoor effect op de bodemstructuur en daarmee op klimaatadaptatie. Uit een LTE op zuidelijke zandgrond (Vredepeel), waar al langer dan 10 jaar NKG wordt toegepast, wordt duidelijk dat NKG zorgt voor een stabielere, biologisch gevormde bodemstructuur, met een verhoogd watervasthoudend vermogen. In deze LTE zijn echter ook een verhoogde bulkdichtheid* en indringingsweerstand te zien, die een negatieve impact kunnen hebben op het adaptatievermogen van de bodem.

* Een maat voor bodemverdichting, namelijk drooggewicht van de grond per eenheid volume. Een hogere bulkdichtheid betekend een hogere mate van verdichting.