Klimaatadaptatie

Wisselteelt mais-grasklaver kan op zandgrond een positief effect hebben op klimaatadaptatie, door het verminderen van de bulkdichtheid* in de bodem. Dit effect is echter alleen gemeten in de teelt van mais na gras. Voor de andere indicatoren (watervasthoudend vermogen, indringingsweerstand en scherpblokkigheid**) zijn geen verschillen in effecten gemeten bij wisselteelt in vergelijking met continue maisteelt. Deze indicatoren zijn gemeten op praktijkbedrijven in Brabant, waarbij percelen met continue maisteelt; teelt van mais na continue grasteelt; continue grasteelt; en grasteelt na continue maisteelt met elkaar werden vergeleken.

* Een maat voor bodemverdichting, namelijk drooggewicht van de grond per eenheid volume. Een hogere bulkdichtheid betekend een hogere mate van verdichting.
** Een kwalitatieve maat voor bodemstructuur en doorwortelbaarheid. Hierbij wordt het percentage van de grond met scherpblokkige structuurelementen (ten opzcichte van een kruimelige structuur of afgeronde structuurelementen) visueel ingeschat.