Lachgasemissie

Bij vaste mest (strorijke stalmest en de dikke fractie van gescheiden drijfmest) bestaat een risico op N2O-emissie, maar dit is lager dan bij reguliere drijfmest; want vaste mest bevat minder minerale N en gemakkelijke afbreekbare organische stof. Hoge gehaltes minerale stikstof en afbreekbare organische stof dragen namelijk bij aan hoge N2O-emissies van landbouwgronden, met name onder zuurstofarme omstandigheden. Een verhoogde productie en toepassing van vaste mest kan leiden tot verschuivingen in de invulling van de stikstof- en fosfaatnormen. Daarnaast is het totale effect afhankelijk van de verwerking van de dunne fractie na scheiding, en de wijze van toediening. Er is een indicatieve berekening uitgevoerd, op basis van:

  • de aannames van Lesschen et al. (2021).
  • Samenstelling van verschillende meststoffen (Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen).
  • Opvulling van de stikstofgebruiksnormen
  • Vervanging van kunstmest door vaste mest en emissiefactoren voor verschillende mesten en toedieningstechnieken (NEMA).

Het effect van gebruik van meer vaste mest op zandgronden wordt geschat op -5 tot + 5 kton CO2-eq per jaar. Dit is lager dan de schatting voor landelijke koolstofvastlegging op zand, namelijk 35 kton CO2 per jaar, dus de netto broeikasgasbalans is positief.

  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. (Rapport/Wageningen Environmental Research; No. 3130). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/557330
  • van Middelkoop, J. C., Philipsen, A. P., Velthof, G. L., de Haan, J. J., & Schroder, J. J. (2017). Bemestingsadvies Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.
  • Slier, T., Stout, B., Vervuurt, W., Schepens, J., Martinez Garcia, L., Velthof, G., Lesschen, J.P., Agricola, H., Westerik, D., Koopmans, C., & van Middelaar, J. (2022b). Integratierapport Slim Landgebruik. Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Wageningen Environmental Research.
  • Slier, T., & Velthof, G., (2021). 30 vragen en antwoorden over lachgasemissies uit landbouwgronden. Wageningen, Wageningen Environmental Research.
  • van der Zee, T., Bannink, A., van Bruggen, C., Groenestein, K., Huijsmans, J., van der Kolk, J., Lagerwerf, L., Luesink, H., Velthof, G., & Vonk, J. (2021). Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Calculations for CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 using the National Emission Model for Agriculture (NEMA) – Update 2021. https://doi.org/10.21945/RIVM-2021-0008