Zekerheid

Er zijn geen langetermijnexperimenten (LTE’s) op kleigrond waar koolstofvastlegging in mais-grasklaverwisselteelt wordt gemeten. Uit metingen op praktijkpercelen op zandgrond blijkt wel een significant positief effect van deze maatregel, ten opzichte van continue maisteelt. Uit de internationale literatuur blijkt ook uit verschillende veldexperimenten dat meer koolstof wordt vastgelegd bij wisselteelt mais-grasklaver, ten opzichte van continue maisteelt. De vastlegging wordt hoger naarmate de periode van grasklaver in de rotatie langer is. Deze experimenten hebben eveneens met name plaatsgevonden op zandgrond. Er is geen meta-analyse van deze maatregel beschikbaar, en de algehele zekerheid van het positieve effect van deze maatregel is dus redelijk.

  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2021). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2021. Louis Bolk Instituut, Driebergen, 48 p. https://www.louisbolk.nl/publicaties
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.