Zekerheid

Nederlandse lange termijn experimenten (LTE's) op zandgrond, waar het effect wordt gemeten van het achterlaten van gewasresten op koolstofvastlegging, zijn niet beschikbaar. Op basis van twee meta-analyses van internationale literatuur blijkt een positief effect op verschillende bodemtypes. Op veldproeven op zand in Denemarken en Engeland worden eveneens positieve effecten gemeten. Er kan dus met grote zekerheid worden gesteld dat deze maatregel een positief effect heeft op koolstofvastlegging op zandgronden.

  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.