Zekerheid

Nederlandse langetermijnexperimenten (LTE's) op kleigrond, waar het effect wordt gemeten van het achterlaten van gewasresten op koolstofvastlegging, zijn niet beschikbaar. Op basis van twee meta-analyses van internationale literatuur blijkt een positief effect op verschillende bodemtypes. Op een veldproef op Engelse klei wordt eveneens een positief effect geconstateerd. Er kan dus met grote zekerheid worden gesteld dat deze maatregel een positief effect heeft op koolstofvastlegging op kleigronden.

  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.