Zekerheid

Het effect van het verhogen van het aandeel graan in de rotatie, is gemeten op praktijkbedrijven op zandgrond in het zuiden van Nederland, op percelen met al circa 30 jaar een verhoogd aandeel aan graanteelt. In vergelijking met gewasrotaties met een lager aandeel graan, bleek geen significante toename in CO2-vastlegging. In metingen op kleigrond was eveneens geen significante toename in CO2 vastlegging meetbaar, maar als de data van beide bodem-soorten worden gecombineerd, is de toename wel significant, dankzij meer meetpunten. In de internationale literatuur wordt in diverse veldexperimenten ook een positief effect gevonden op koolstof-vastlegging. Ondanks de hoge variatie in de metingen kan dus met redelijke zekerheid worden gesteld, dat het verhogen van het aandeel graanteelt in de gewasrotatie een positieve bijdrage levert aan koolstofvastlegging in de bodem.

  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2020). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2020. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.