Datum: 19 Nov 2021

Derde stakeholderbijeenkomst Slim Landgebruik - 10 november

Woensdag 10 november vond de 3e stakeholderbijeenkomst van dit jaar plaats.
Inge Lardinois van het ministerie van LNV heet iedereen welkom tijdens een korte introductie. Er zijn ongeveer 45 deelnemers aanwezig.

Vervolgens deelt Jennie van der Kolk (programmaleider Slim Landgebruik) de hoogtepunten van het afgelopen halfjaar:

  1. Samenwerking met DAW krijgt vorm – van belang om informatie op het erf te krijgen
  2. Goedkeuring methodiek blijvend grasland bij SNK
  3. Boekje 30 vragen en antwoorden over lachgasemissie (bijna) gereed
  4. Boekje 30 vragen en antwoorden over koolstofvastlegging (bijna) gereed
  5. Praktijktool 1.0 is getest – wordt met veel enthousiasme ontvangen bij boeren
  6. Overzicht van 11 maatregelen die op 10 aspecten ‘beoordeeld’ zijn – integraal kijken naar de maatregelen, op hoeveel grond kan je de maatregelen toepassen, wat is de effectiviteit, etc. wat is het effect op de andere thema’s nationale landbouwbodems.
Effectiviteit van maatregelen om koolstof in de bodem vast te leggen

Jan Peter Lesschen (WEnR) geeft een update van de studie, waarin de effectiviteit van maatregelen om koolstof in de bodem vast te leggen is onderzocht. De studie is een update van (Lesschen et al. 2012). Doel van deze studie is nieuwe berekeningen uit te voeren om de effectiviteit van de maatregelen te bepalen.

Voor verschillende maatregelen voor zowel veehouderij als akkerbouw is de koolstofaanvoer naar de bodem onderzocht. Dit is voor alle maatregelen apart van elkaar berekend, waarbij ook de kosten, baten en haalbaarheid meegenomen zijn. Volgens de berekeningen uit de modelstudie kan 0,9 Mton CO2/jaar vastgelegd worden wanneer al deze maatregelen worden toegepast. Het is theoretisch dus mogelijk om de 0,5 Mton CO2/jaar vastlegging te behalen. Op dit moment moet in de praktijk getoetst worden of dit haalbaar is. Vanuit het publiek komt ook het belang naar voren om te testen of de maatregelen realistisch zijn en in hoeverre het rendabel is qua kosten in de praktijk.

Mogelijkheden van combineren van maatregelen

Vaak worden er niet één, maar meerdere maatregelen tegelijkertijd toegepast vertelt Bart Timmermans (LBI). Maatregelen staan niet los van elkaar. Als je bijvoorbeeld suikerbieten uit je gewasrotatie haalt en dit vervangt door graan, dan verandert het bouwplan. Graan komt en gaat eerder van het land af. Er blijven dan gewasresten liggen en vervolgens komt er dan een groenbemester met een bemesting.

Bovendien zijn er grote regionale verschillen voor de toepassing van maatregelen. Extra graan in de gewasrotatie speelt bijvoorbeeld in de ene regio niet terwijl in de andere daar wel over nagedacht wordt. Ook in de veehouderij zijn er regio’s waar bijna geen mais geteeld wordt. Er gebeurt van alles, maar dat verschilt regionaal.

Daarom wordt er binnen Slim Landgebruik ook onderzocht of je meerdere maatregelen kan toepassen die samen ook positief zijn voor koolstofvastlegging. Dit is gedaan in de vorm van ‘pakketten’. Voor zowel akkerbouw als veehouderij zijn er verschillende pakketten, waarin meerdere maatregelen samengebracht zijn. Voor deze pakketten worden zowel de koolstofvastlegging als de kosten in kaart gebracht.

Afsluiting door Inge Lardinois (LNV)

Inge Lardinois (LNV) vertelt: “Het is belangrijk om onderzoek te doen, maar ook om tussentijds te delen wat we weten. Over 10 jaar moeten we een plan hebben, daarvoor is het van belang om tijdig reacties en feedback te krijgen.” Het is goed om te weten dat het mogelijk is om voldoende koolstof vast te leggen in de bodem. Nu is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met de praktijk en te horen wat hierin haalbaar is. Inge geeft aan om een follow-up te geven om de discussie aan te gaan over de haalbaarheid in de praktijk. Daarnaast gaan we nog verder met de toetsing in de praktijk. Daar ligt voor de komende tijd de opgave.