Datum: 6 Jul 2022

Inspraakronde voor methodedocument akkerbouw - sluiting 22 juli

Nadat in 2021 het methodedocument voor blijvend grasland is goedgekeurd, hebben partners Wageningen Environmental Research, Het Louis Bolk Instituut, en CLM Onderzoek en Advies een nieuw stap gezet in de ontwikkeling van een methodiek voor certificering van de koolstofopslag in minerale bodems (klei, zand en löss) voor de akkerbouw.

Dit methodedocument staat nu op de SNK website en is beschikbaar voor inspraak; Over de procedure omtrent deze inspraak, wordt op de website van SNK vermeld:

Binnen SNK worden methodedocumenten voorbereid voor het berekenen van emissiereducties voor verschillende projecttypen. Dit gebeurt in werkgroepen. Vervolgens wordt advies over een methodedocument ingewonnen door een Commissie van Deskundigen. Deze geeft advies over de methode. Bij commentaar en vragen gaat de methode terug naar de werkgroepen. Wanneer de Commissie van Deskundigen een finaal advies geeft, gaat dit naar het bestuur. Het bestuur organiseert een publieke inspraak over de methode door deze (met de toelichting) op de website van SNK te publiceren met een aankondiging via de nieuwsbrief. De inspraak duurt 20 werkdagen. Na de inspraak besluit het bestuur: n.a.v. het commentaar de methode terug te sturen naar de werkgroepen, of bij geen commentaar, de methode op te nemen in het Rulebook.

Deze inspraakronde sluit op 22 juli!

In het document wordt de CO2-vastlegging gekwantificeerd van duurzaam bodembeheer die de bodemkoolstofvoorraden van landbouwgebieden vergroten. Het is gericht op minerale bodems (klei, zand en löss) en maakt gebruik van een analytisch, wetenschappelijk beoordeeld model om de veranderingen in de organische bodemkoolstofvoorraad te berekenen.

Informatie over het vorige methodedocument, over blijvend grasland, is hier te vinden.