Datum: 30 Dec 2018

Nieuwe website Slim Landgebruik

Met de lancering van de website www.slimlandgebruik.nl wordt een overzicht gegeven van de kennis die wordt gegenereerd binnen het programma Slim Landgebruik. Dit onderzoeksprogramma in opdracht van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en verschillende onderzoeksinstellingen. Het programma levert kennis aan hoe vanaf 2030 jaarlijks 0,5 Megaton CO2-equivalent in Nederlandse minerale landbouwbodems kan worden vastgelegd. Deze doelstelling is in het klimaatakkoord vastgesteld; een overeenkomst tussen organisaties en bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

‘Slim Landgebruik’ doet onderzoek naar en stimuleert toepassing in de praktijk van doeltreffende maatregelen. De verschillende projecten binnen het programma dragen bij door het in kaart brengen van de uitgangssituatie van de koolstofvoorraad in de Nederlandse bodem en door een monitoringsstrategie te ontwikkelen zodat toekomstige maatregelen worden meegenomen in de internationale rapportageverplichtingen. De effectiviteit van de verschillende maatregelen die invloed hebben op de koolstofvoorraad in de bodem worden onderzocht in lange termijn experimenten, in samenwerking met ondernemers en netwerken in akkerbouw en melkveehouderij. Deze gegevens worden verwerkt in een (praktijk)model waarmee ondernemers het effect van maatregelen op hun bedrijf inzichtelijk kunnen maken. Daarnaast verkent Slim Landgebruik de mogelijkheden voor borging en stimulering van effecten van maatregelen en van credits (verwaarding) voor behoud en vastlegging van koolstof in landbouwbodems.

Samenwerkende partijen

Binnen Slim Landgebruik werkt Wageningen Environmental Research samen met Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Louis Bolk Instituut (LBI) aan het programma. Daarnaast is er versterking van Wageningen Economic Research (WEcR) en Wageningen Plant Research (WPR). Er wordt samengewerkt met netwerken binnen Koeien & Kansen, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Ook Aeres Hogeschool, Aequator Groen & Ruimte, Royal COSUN en TNO dragen bij aan dit programma.

De gelanceerde website biedt inzage in de opgedane kennis door middel van publicaties, lopende activiteiten en een overzicht van het programma.