Datum: 27 Apr 2022

Rapport over bijdragen van Nederlandse initiatieven aan koolstofvastlegging

In het project ‘Incentives’ binnen het programma Slim Landgebruik is getoetst hoe effectief de verschillende incentives voor agrariërs om bodemkoolstof vast te leggen in de praktijk zijn, en hoe de effectiviteit van deze incentives kan worden verbeterd. Uit de inventarisatie van verschillende initiatieven blijkt dat er nog weinig zekerheid is over de bijdrage die de initiatieven (kunnen) leveren aan koolstofopslag in de bodem. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat momenteel heldere kaders nog ontbreken en onduidelijkheid over de wijze waarop nu en in de toekomst in het beleid wordt omgegaan met vastgelegde bodemkoolstof.

In het rapport doen we aanbevelingen aan LNV en aan de landbouw hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen en initiatieven verder kunnen worden ontwikkeld.
Als vervolg op deze studie is de PPS Carbon Farming (2022-2025) gestart, waarin samen met het agrarisch bedrijfsleven wordt gewerkt aan het concretiseren van ‘carbon farming’ in de Nederlandse landbouwpraktijk.