Datum: 4 Apr 2022

Rapport over nieuwe steekproef voor landelijke monitoring van bodemkoolstof gereed

Binnen het klimaatverdrag heeft Nederland zich verplicht om jaarlijks te rapporteren over de verandering in voorraad organische stof en koolstof in de bodem, met onderscheid naar landgebruik en landgebruiksverandering, en over maatregelen in de landbouw met betrekking tot koolstofvastlegging in de bodem. In 2018 heeft er een meetcampagne plaatsgevonden om de status van de Nederlandse landbouwbodems te bepalen. Op basis van deze campagne is er een uitbreiding van de gebruikte steekproef ontworpen om landsdekkend een nauwkeurig genoeg beeld te kunnen schetsen van, onder andere, de koolstofvoorraden van Nederland. Dit ontwerp houdt rekening met meerdere factoren van onzekerheid. Het biedt ook de mogelijkheid om nauwkeurig genoeg de ontwikkelingen binnen het kader van de klimaatdoelstelling om vanaf 2030 gemiddeld 0,5 Mton koolstof per jaar vast leggen in minerale landbouwgronden te kunnen monitoren. Hiermee is een nieuwe steekproef voor de landelijke monitoring van koolstof bepaald voor de volgende meetcampagne. 

Overzicht van aantal extra benodigde meetpunten in de LSKHet rapport is te vinden via deze link.