Datum: 31 May 2021

Veldbijeenkomst NKG en groenbemesters bij Rusthoeve (Zeeland)

Op maandag 31 mei bezochten meerdere akkerbouwers en deelnemers aan het Carbon Farming symposium het demoveld op de Rusthoeve (Colijnsplaat, Zeeland). Vanuit Slim Landgebruik ligt hier een demonstratie over groenbemesters in combinatie met niet-kerende grondbewerking en wel of geen toediening van glyfosaat.

In groepjes werden deelnemers rondgeleid en kregen ze uitleg over het programma Slim Landgebruik, het modelleren van organische stof in de bodem en de demonstratie zelf. De groenbemesters waren inmiddels (15 april) al ondergewerkt en 16 april zijn de bieten ingezaaid.

De demonstratie van Slim Landgebruik in Zeeland
De inzet van groenbemesters is één van de praktijkmaatregelen voor de bevordering van koolstofvastlegging. Het overwinteren van een groenbemester heeft als voordelen dat er meer bovengrondse en ondergrondse biomassa wordt gevormd en de bodem beschermt blijft tegen regenval (verslemping). Extra groenbemesters zorgen voor meer organische stof (koolstof) toevoer en extra wortelgroei is goed voor de bodemstructuur. Traditioneel wordt op de kleigronden de grond in het najaar, november, omgeploegd incl. de groenbemesters. Door de groenbemesters de winter over te laten staan krijg je te maken met de uitdaging om de groenbemester bijtijds klein te krijgen en om een goed zaaibed te bereiden. De uitdaging is om tijdig een goed zaaibed aan te leggen. Op kleigrond blijft de grond in het voorjaar langer vochtig. Een andere uitdaging is of dit alles ook mogelijk is zonder de toepassing van Glyfosaat, aangezien dit in de toekomst zeer waarschijnlijk gaat verdwijnen.

In deze demo zijn 5 verschillende soorten groenbemesters in stroken ingezaaid op 3 september 2020, namelijk bladrammenas, gele mosterd, Japanse haver en twee verschillende mengsels namelijk Viterra raps en Viterra universal. Als 6de object ligt er een strook braak, zonder groenbemester. Dwars over de groenbemesters zijn verschillende grondbewerkingen uitgevoerd, waarbij we per grondbewerking ook kijken naar verschillen door wel of geen glyfosaat te spuiten. De volgende grondbewerkingen zijn toegepast: ploegen najaar, ecoploegen voorjaar, rotorkopeggen voorjaar en tot slot frezen voorjaar (Figuur 1).

 

 

Figuur 1. Demonstratie in het veld.

Op 8 maart 2021 is er gekeken naar de gewasresten. De bladrammenas had wel een klap gehad van de vorst, maar stond nog wel groen. De gele mosterd was volledig afgestorven, maar er stond nog wel 30-40 cm aan gewasresten. De Japanse haver was grotendeels afgestorven met veel gewasresten, maar had kleine groene uitlopers. In de strook braak grond was veel onkruid opgekomen en er stond veel  groen straatgras. Ook de soorten in beide mengsels waren grotendeels afgestorven, maar er waren nog wel wat groene planten zoals wikke, Japanse haver en facelia. Vanwege de gewasresten is de gehele demo geklepeld.

Tabel bietentelling/foto demonstratie
De vele regen in de laatste weken resulteerde in een goed opkomst, het plantenaantal per hectare was erg hoog. De ecoploeg gaf dit voorjaar gemiddeld de minste aantal planten/ha, en de stukken zonder glyfosaat hebben erg veel straatgras (Tabel 1).

Tabel 1. Resultaten van de bietentelling.

En verder
Naast de Slim Landgebruik demo werden op de veldbijeenkomst door medewerkers van Proefboerderij Rusthoeve ook praatjes gehouden over mechanische onkruidbestrijding, meststoffen en demonstratie groenbemesters bonenland.

Deze dag werd georgansieerd vanuit ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie), Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum (Rusthoeve), Wageningen Environmental Research en het Louis Bolk Instituut (LBI).

Er is ook een video over de demonstratie gemaakt: