Datum: 20 May 2021

Verfijning kengetallen organische stof en groenbemesters

Relatie met zaaimoment of gewashoogte
Nieuwe kengetallen zijn opgesteld voor de aanvoer van effectieve organische stof (EOS; de hoeveelheid organische stof die na een jaar nog in de bodem aanwezig is) voor een aantal groenbemesters (zie tabel hier beneden). De kengetallen zijn gegeven voor verschillende zaaimomenten dan wel het oogstmomenten van het hoofdgewas in geval van onderteelt van de groenbemester. De kengetallen kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een organische-stofbalans van de bodem. Tot nu toe waren er alleen kengetallen voor goed ontwikkelde groenbemesters die vóór 1 september zijn gezaaid. De EOS-aanvoer door groenbemesters hangt echter af van de mate van gewasontwikkeling of zaaitijdstip.

Tabel. De kengetallen gebaseerd op zaaitijdstip in kg EOS per ha.

Er is ook nagegaan of er een goede relatie was tussen gewashoogte en EOS-aanvoer. Dit was voor een deel van de groenbemesters het geval. De kengetallen zijn gepubliceerd in Handboek Bodem en Bemesting.

Humificatiecoëfficiënten ongewijzigd
Een ander doel was om de waarden die worden gehanteerd voor de humificatiecoëfficiënten (HC’s) van groenbemesters te actualiseren. De HC is de fractie van de verse organische stof (OS) die een jaar na toediening aan de bodem nog over is. Met behulp van de HC wordt de hoeveelheid EOS berekend: EOS = OS x HC.
Voor de afleiding van de HC’s zijn proeven uitgevoerd in het laboratorium met verschillende groenbemestergewassen om de afbraaksnelheid van de OS te bepalen. De resultaten van de verschillende monsters varieerden dermate sterk, dat het niet mogelijk was om nieuwe, verfijnde kengetallen te formuleren. Daarom is de keuze gemaakt om de getallen niet te gebruiken, maar voorlopig de bestaande HC-getallen te blijven gebruiken: 0,20 voor bovengrondse groene plantenmassa en 0,35 voor wortelmassa. Hiermee is op basis van de verzamelde gegevens van de OS-productie, de hoeveelheid EOS berekend.

De publicatie is via deze link te vinden.
Meer informatie: slimlandgebruik@wur.nl