Thema: Stimuleren van boeren

Doorontwikkeling Methodiek Koolstofcertificaten

Looptijd: 2020 - 2021
Status: Afgerond

Koolstofcertificaten zijn (al dan niet verhandelbare) certificaten die garant staan voor vastlegging van een bepaalde hoeveelheid bodemkoolstof. Mede vanuit Slim Landgebruik, is er een algemene methodiek ontwikkeld voor maatregelen op minerale landbouwbodems (klei, zand en löss). Er is een methodiek ontwikkeld voor koolstofcertificaten voor blijvend grasland en daarnaast ook een methodiek voor de akkerbouw.

Met deze methodieken voor koolstofcertificaten kunnen boeren afspraken maken met bijvoorbeeld leveranciers of afnemers, maar ook met externe partijen die deze certificaten willen kopen. Voor een boer kan koolstofvastlegging dan netto een financieel voordeel opleveren. Vanuit de praktijk is er veel interesse voor zo’n verdienmodel. Er zijn initiatieven gestart.

De methodieken zijn goedgekeurd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Vanaf nu kunnen projecten opgestart worden waarbij boeren certificaten kunnen verdienen door gedurende 10 jaar te werken aan koolstofopbouw in hun landbouwpercelen. Een certificaat staat voor een geverifieerde emissiereductie van 1 ton CO2-eq. Partijen die in deze vrijwillige koolstofmarkt willen investeren kunnen deze certificaten kopen. Er zijn al enkele projecten voor blijvend grasland gestart en verschillende partijen verkennen op dit moment de mogelijkheden om met deze certificaten in de akkerbouw te gaan werken. De certificaten kunnen door de koper niet worden ingezet om eigen wettelijke verplichtingen t.a.v. emissiereductie in te vullen. De koolstofvastlegging blijft dus toegerekend aan de landbouw en kan daarmee bijdragen aan het doel van 0,5 Mton koolstofvastlegging per jaar.

 

De methodedocumenten beschrijven aan welke eisen moet worden voldaan voor deze certificaten. De basiseis is dat 10 jaar lang maatregelen worden genomen om bodemkoolstof vast te leggen. Met behulp van een modelberekening wordt perceelsspecifiek de verwachte bodemkoolstof toename in 10 jaar met en zonder deze maatregelen bepaald. Door het nemen van bodemanalyses in jaar 0 en in jaar 10 wordt gecontroleerd dat deze toename ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Zowel het methodedocument voor vastlegging van bodemkoolstof in blijvend grasland is beschikbaar via de website van SNK, alsook het methodedocument voor vastlegging van bodemkoolstof in akkerbouwmatige teelten.