Thema: Stimuleren van boeren

Doorontwikkeling Methodiek Koolstofcertificaten

Koolstofcertificaten zijn (al dan niet verhandelbare) certificaten die garant staan voor vastlegging van een bepaalde hoeveelheid bodemkoolstof. Op dit moment is er al een methodiek beschikbaar voor koolstofcertificaten voor blijvend grasland. Dit is mede ontwikkeld vanuit Slim Landgebruik. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van zo’n methodiek voor akkerbouw.

Met een methodiek voor koolstofcertificaten kunnen boeren afspraken maken met bijvoorbeeld leveranciers of afnemers, maar ook met externe partijen die deze certificaten willen kopen. Voor een boer kan koolstofvastlegging dan netto een financieel voordeel opleveren. Vanuit de praktijk is er veel interesse voor zo’n verdienmodel. Er zijn initiatieven gestart.

Doel
Het ontwikkelen van methodes voor het certificeren van koolstofcertificaten voor de veehouderij (behoud van blijvend grasland) en voor de akkerbouw.

Methodiek blijvend grasland
In 2020 is gestart met het ontwikkelen van een methodiek voor koolstofcertificaten voor de veehouderij: het certificeren van de vastlegging van bodemkoolstof in blijvend grasland. Dit is door onafhankelijke deskundigen van de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) beoordeeld aan de hand van alle randvoorwaarden. Deze methodiek is sinds juli 2021 beschikbaar via de website van SNK. Met dit document kunnen partijen projecten voor koolstofcertificaten starten.

Methodiek koolstofcertificaten akkerbouw

In 2021 en '22 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een methodiek voor carbon credits in de akkerbouw. Maatregelen die binnen de studie ‘no regret’ als kansrijke maatregelen naar voren komen, vormen hierbij de basis. Op deze manier wordt een incentive ontwikkeld die deze (no regret-)maatregelen stimuleert en garanties geeft voor koolstofvastlegging. De methodiek beschrijft hoe de koolstofvastlegging kan worden gekwantificeerd en geverifieerd. Omdat in praktijk in de akkerbouw veelal meerdere maatregelen tegelijkertijd worden toegepast, is er voor gekozen te werken aan een methodiek voor koolstofcertificaten voor koolstofvastlegging door een combinatie van meerdere maatregelen.

Deze methodiek voor de akkerbouw wordt voor goedkeuring aan SNK (Stichting Nationale Koolstofmarkt) voorgelegd, zoals ook voor de methodiek voor blijvend grasland is gebeurd.

ResultaatSinds 2021 is een methodedocument koolstofcertificaten blijvend grasland beschikbaar. Najaar 2022 zal ook een methodedocument worden gepubliceerd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt dat zich richt op koolstofcertificaten in de akkerbouw.

Toepassing carbon credits
Vanuit de Nederlandse landbouw kunnen deze certificaten door partijen worden gebruikt om aan te tonen dat men vrijwillig investeert in koolstofvastlegging. De certificaten kunnen door de koper echter niet worden ingezet om eigen wettelijke verplichtingen t.a.v. emissiereductie in te vullen. De koolstofvastlegging blijft dus toegerekend aan de landbouw en kan daarmee bijdragen aan het doel van 0,5 Mton koolstofvastlegging per jaar.