Bodemvruchtbaarheid

Vaste mest heeft geen duidelijk positief effect op de (chemische) bodemvruchtbaarheid. Behalve een lichte toename in K-beschikbaarheid werden voor de andere indicatoren (pH, N-totaal, P-beschikbaar en beworteling) geen effecten gemeten. Deze resultaten zijn gebaseerd op het effect van potstalmest ten opzichte van kunst- en drijfmest, gemeten in een LTE op centrale kleigrond (Lelystad).