Kansen en belemmeringen

Kansen
Een Zeeuwse akkerbouwer hoopt dat verzilting in zijn bodem een minder groot, nadelig effect heeft op zijn gewassen door het toepassen van NKG. Hij past het ook toe om zijn bodemkwaliteit te verbeteren, aangezien zijn bodem slempgevoelig is. Hij ervaart dat NKG, in combinatie met groenbemesters, helpt tegen het dichtslaan van zijn bodem in de winter. Ook bespaart hij tijd en brandstof, door minder (intensief) te ploegen.

Belemmeringen
In zowel Flevoland, de Veenkoloniën, Zeeland, Brabant en de Noordelijke kleischil (de schil van het Friese Harlingen tot aan het Groninger Delfzijl) wordt de maatregel “gereduceerde grondbewerking” toegepast. Echter deze vorm van grondbewerking is niet op elk type bodem en voor elk gewas even geschikt: met name in de aardappelteelt wordt veelal niet geploegd, zodat de achtergebleven aardappelen aan de oppervlakte blijven en daardoor sneller kapotvriezen; zodat aardappelopslag in de volgende teelt zoveel mogelijk wordt voorkomen. Op zware kleigronden valt in natte najaren NKG niet te combineren met de teelt van wintertarwe. Ook is het, met name op kleigronden, lastig om groenbemesters in het voorjaar in te werken en tijdig een goed zaaibed voor fijnzadige gewassen te realiseren, als NKG wordt toegepast. Agrariërs ervaren ook dat het met behulp van NKG lastig is om het onkruid te beheersen en dat plaaginsecten zoals de ritnaald, emelt en wortelduizendpoot zich sterk kunnen vermeerderen (dit wordt versterkt door de combinatie van NKG met de teelt van groenbemesters). Ook vergt de toepassing van NKG investeringen in tijd en machines.

  • Schurer, B., Herbert, Z., van Hal, O., Wagenaar, J. P., Koopmans, C., Janmaat, L., & Schepens, J. (2022). Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems: ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik. Louis Bolk Instituut.