Lachgasemissie

Het toepassen van extra compost kan leiden tot een kleine toename in lachgasemissies van landbouwbodems. Hierbij wordt uitgegaan van de standaard emissiefactor (0.4% van de toegediende hoeveelheid N) voor organische mest, zoals gebruikt in de emissieregistratie (National Emission Model for Agriculture (NEMA)). GFT- en groencompost bevat echter minder minerale stikstof en gemakkelijk afbreekbare koolstof dan andere meststoffen, bijvoorbeeld drijfmest of zuiveringsslib. Hoge gehaltes minerale stikstof en afbreekbare organische stof dragen bij aan hoge N2O-emissies van landbouwbodems, met name onder zuurstofarme omstandigheden. Het verwachtte effect van extra compost op lachgasemissies is dus gering: +1 tot + 2 kton CO2-eq per jaar op zandgronden. Dit is lager dan de schatting voor landelijke koolstofvastlegging op zand, namelijk 24 kton CO2 per jaar, dus de netto broeikasgasbalans is positief.

  • Slier, T., Stout, B., Vervuurt, W., Schepens, J., Martinez Garcia, L., Velthof, G., Lesschen, J.P., Agricola, H., Westerik, D., Koopmans, C., & van Middelaar, J. (2022b). Integratierapport Slim Landgebruik. Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Wageningen Environmental Research.
  • Slier, T., & Velthof, G., (2021). 30 vragen en antwoorden over lachgasemissies uit landbouwgronden. Wageningen, Wageningen Environmental Research.
  • van der Zee, T., Bannink, A., van Bruggen, C., Groenestein, K., Huijsmans, J., van der Kolk, J., Lagerwerf, L., Luesink, H., Velthof, G., & Vonk, J. (2021). Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Calculations for CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 using the National Emission Model for Agriculture (NEMA) – Update 2021. https://doi.org/10.21945/RIVM-2021-0008