Lachgasemissie

Het telen van groenbemesters en vanggewassen kan leiden tot een toename in lachgasemissies. Verschillende factoren spelen hierbij een rol:

  • Het risico op N2O-emissie neemt toe bij een bemest wintergewas (groenbemester) door de stikstofbemesting.
  • Het onderploegen van een winter- en vanggewas kan leiden tot een toename van de N2O-emissie, omdat zowel stikstof als gemakkelijk afbreekbare organische stof in de bodem wordt geploegd. Hoge gehaltes minerale stikstof en afbreekbare organische stof dragen bij aan hoge N2O-emissies van landbouwbodems, met name onder zuurstofarme omstandigheden.

Aan de andere kant neemt een onbemest vanggewas stikstof op na de oogst van het hoofdgewas, waardoor het risico op lachgasemissie en nitraatuitspoeling in de winter afneemt. Metingen in Slim Landgebruik in de winter van 2020-2021 laten echter zien dat het effect van een vanggewas op de lachgasemissie in de winter relatief klein is. Het totale effect op zandgronden wordt geschat op 10-19 kton CO2-eq/jaar aan lachgasemissies. Dit is lager dan de geschatte 39 kton CO2/jaar aan extra vastlegging van koolstof, waardoor de netto broeikasgasbalans op zandgronden alsnog positief is.

  • Slier, T., Stout, B., Vervuurt, W., Schepens, J., Martinez Garcia, L., Velthof, G., Lesschen, J.P., Agricola, H., Westerik, D., Koopmans, C., & van Middelaar, J. (2022b). Integratierapport Slim Landgebruik. Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Wageningen Environmental Research.
  • Slier, T., & Velthof, G., (2021). 30 vragen en antwoorden over lachgasemissies uit landbouwgronden. Wageningen, Wageningen Environmental Research.