Lachgasemissie

Als minder grondbewerking leidt tot een slechtere structuur en zuurstofvoorziening van bodems, kan dit leiden tot een hogere N2O-emissie uit toegediende meststoffen, als gevolg van denitrificatie. Zuurstofarme omstandigheden, in combinatie met hoge gehaltes minerale stikstof en afbreekbare organische stof, dragen namelijk bij aan hoge N2O-emissies van landbouwgronden. In een meta-analyse zijn de effecten van conserveringslandbouw met beperkte grondbewerking op N2O-emissie onderzocht, waarbij publicaties uit landbouwsystemen over de gehele wereld werden meegenomen (Mei et al., 2018). De N2O-emissie was gemiddeld ongeveer 18% hoger in conserveringslandbouw dan in reguliere landbouw, en was hoger in een warm klimaat dan in een koel klimaat. Daarnaast was de N2O-emissie hoger naarmate het organischestofgehalte in de bodem hoger was. Als wordt aangenomen dat de N2O-emissie uit bemesting en gewasresten bij niet-kerende grondbewerking met 10% toeneemt, dan neemt (met een ruime onzekerheidsmarge) de N2O-emissie met circa 12 tot 40 kton CO2-eq/jaar toe, op zandgronden. Dat betekent dat het netto-effect van deze maatregel negatief is, aangezien niet-kerende grondbewerking niet leidt tot extra koolstofvastlegging.

  • Mei, K., Wang, Z., Huang, H., Zhang, C., Shang, X., Dahlgren, R. A., ... & Xia, F. (2018). Stimulation of N2O emission by conservation tillage management in agricultural lands: A meta-analysis. Soil and Tillage Research, 182, 86-93.
  • Slier, T., Stout, B., Vervuurt, W., Schepens, J., Martinez Garcia, L., Velthof, G., Lesschen, J.P., Agricola, H., Westerik, D., Koopmans, C., & van Middelaar, J. (2022b). Integratierapport Slim Landgebruik. Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Wageningen Environmental Research.
  • Slier, T., & Velthof, G., (2021). 30 vragen en antwoorden over lachgasemissies uit landbouwgronden. Wageningen, Wageningen Environmental Research.