Waterkwaliteit

Indicatoren voor Bodemfuncties
Het doel van het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opgezette Nationaal Programma Landbouwbodems, is alle landbouwbodems duurzaam beheerd in 2030. Landbouwbodems met een goede kwaliteit dragen naast koolstof-vastlegging bij aan:
1) bodemvruchtbaarheid
2) biodiversiteit
3) klimaatadaptatie en
4) waterkwaliteit.
Om dit effect te toetsen is met behulp van Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN),  bepaald wat het effect is van klimaatmaatregelen op deze vier bodemfuncties. Voor het koppelen van de BLN-indicatoren aan de bodemfuncties is aangesloten bij het Landmark-project, waar per bodemfunctie is bepaald welke indicatoren bijdragen aan de bodemfunctie. Onderstaande figuur toont welke indicatoren onder de bodemfuncties vallen.

Figuur: Indicatoren voor bodemfuncties (bodemvruchtbaarheid, bodembiodiversiteit, klimaatadaptatie en waterkwaliteit) in schema

Waterkwaliteit bij niet-kerende grondbewerking
De gemeten BLN-indicatoren (https://edepot.wur.nl/549973) in de LTE's zijn niet representatief voor de waterkwaliteit. Op basis van expertkennis wordt geen eenduidig effect verwacht voor waterkwaliteit. Op slempgevoelige* gronden kan NKG een negatief effect hebben op waterkwaliteit door een verhoogde afspoeling. Op niet-slempgevoelige gronden wordt een neutraal of licht positief effect van NKG op waterkwaliteit verwacht.

* Op slempgevoelige grond hebben de bodemdeeltjes onderling weinig binding. Hierdoor vallen ze snel uit elkaar en vormen de kleine bodemdeeltjes een dichte harde laag, de zogenaamde slempkorst.

  • De Haan, J. J., Van Den Elsen, | E, & Visser, S. M. (2021). Evaluatie van de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN), versie 1.0. https://doi.org/10.18174/549973
  • Van der Kolk, J., Agricola, H., te Pas, E., Slier, T., Smit, B., & Staps, S. (2021). No-regret maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale landbouwbodems: Een verkennende studie. Wageningen, Wageningen Environmental Research.