Zekerheid

Het effect van niet-kerende grondbewerking (NKG) is in langetermijnexperimenten (LTE's) onderzocht op zowel zand- als kleigrond. De resultaten tonen aan dat geen significant verschil bestaat tussen behandelingen met ploegen en niet-kerende grondbewerking. Een uitzondering geldt voor een proef op kleigrond, waarbij een licht positief significant effect is gemeten in 2018. Deze meting is in 2019 herhaald, waarbij echter geen significant positief effect werd gevonden. Op zandgrond is de trend een afname in bodemkoolstof. Deze uiteenlopende resultaten worden ondersteund door literatuuronderzoek, waarbij soms een positief en - net zo vaak - een negatief effect wordt vastgesteld. Bovendien laat de literatuur zien dat in het bodemprofiel een verplaatsing van de koolstof lijkt plaats te vinden . Hierbij neemt het gehalte koolstof toe in de bovenste 20 cm, maar af in de diepere bodemlagen (zie figuur). Een meta-analyse van internationale literatuur laat zien dat geen extra koolstofvastlegging plaatsvindt over het gehele bodemprofiel (0-150 cm). Er kan dus met grote zekerheid worden gesteld dat geen extra koolstof wordt vastgelegd met deze maatregel.

 

Grafiek van CO2-vastlegging (in ton CO2/ha/jaar) als gevolg van het toepassen van niet-kerende grondbewerking, in vergelijking met conventioneel ploegen op verschillende bodemdieptes.
Grafiek van de CO2-vastlegging (ton CO2/ha/jaar) als gevolg van het toepassen van niet-kerende grondbewerking, in vergelijking met conventioneel ploegen op verschillende bodemdieptes.
Een driehoekje betekent een significant resultaat (p<0.05), een rondje betekent een niet significant resultaat en een vierkantje geeft de gemiddelde waarde met de standaard error.
Uit Lesschen et al. (2021).

  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.
  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw.
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.