Datum: 21 Nov 2022

Nieuwe versie CO2Bodem beschikbaar!

In het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik wordt binnen verschillende thema's onderzoek gedaan naar de hoofdvraag; Hoe kunnen we jaarlijks 0.5 Mton CO2-equivalenten extra vastleggen in Nederlandse minerale landbouwbodems? Binnen het integratieproject worden de resultaten uit de verschillende onderzoeken samen gebracht en overzichtelijk weergegeven. Dit overzicht noemen we CO2Bodem. 

 

Wat kan ik terugvinden in CO2Bodem?

Jaarlijks wordt CO2Bodem geüpdatet met de laatste resultaten uit Slim Landgebruik. In Slim Landgebruik wordt onderzoek gedaan naar het effect van verschillende klimaatmaatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties en kosten en baten. Resultaten worden zo veel mogelijk kwantitatief weergegeven. Voor het effect van maatregelen op bodemfuncties is dit tot op heden nog niet mogelijk. 

 

Wat is er nieuw t.o.v. de vorige versie? 

De potentiele koolstofvastlegging in Nederland is in 2021 opnieuw bepaald met de meest recente invoerdata (2020 i.p.v. 2017). De verschillen in totale potentie zijn klein, de grootste verschillen waren zichtbaar in de arealen waarop maatregelen toegepast kunnen worden.

Ook is de zekerheid van het effect van maatregelen opnieuw geanalyseerd. Schepens et al. (2022) heeft een driejarige analyse uitgevoerd op basis van data uit lange termijn experimenten. Deze studie geeft per maatregel de betrouwbaarheidsinterval. Wat opvalt is dat de betrouwbaarheidsinterval op zand vele malen groter is dan op klei. 

Voor het effect van maatregelen op de lachgasemissie is begin 2022 voor het eerst een ruwe kwanitatieve schatting gemaakt van de orde van grootte van het effect. Op basis van deze eerste inschatting is de verwachting dat voor de meeste maatregelen in Slim Landgebruik het effect door koolstofvastlegging groter is dan de mogelijke toename van lachgasemissie. Echter betreft het een eerste schatting en moet er nog voorzichting met de resultaten worden omgegaan. 

Het effect van maatregelen op bodemfuncties is aangevuld met nieuw verkregen data uit 2021. Hierdoor zijn meer maatregelen met metingen onderbouwt. 

De analyse van het effect van maatregelen op kosten en baten is dit jaar herzien. De resultaten toonden aan dat de kosten en baten regionaal zeer konden verschillen voor sommige maatregelen. Deze verschillen kunnen zo groot zijn, dat dat niet in een simpele range van orde van grootte te vatten is. Daarom is ervoor gekozen om voor de maatregelen de balans per regio op te nemen, om zo ook deze regionale verschillen te tonen. 

 

CO2Bodem komt online

De resultaten uit CO2Bodem zijn gebaseerd op resultaten uit meerdere projecten in Slim Landgebruik. Om toe te kunnen lichten hoe we tot de resultaten in CO2Bodem zijn gekomen bij het integreren van alle resultaten uit Slim Landgebruik, gaan we CO2Bodem online lanceren. Dit houdt in dat de resultaten straks op www.slimlandgebruik.nl zijn in te zien, waarbij tevens een toelichting wordt gegeven over de totstandkoming van de resultaten. 

 

CO2Bodem is hier te vinden!