Thema: Integratie van resultaten

Integrale effecten van klimaatmaatregelen uit Slim Landgebruik

Zoals de titel van het project al aangeeft, gaat het in dit project om de integrale effecten van klimaatmaatregelen uit Slim Landgebruik. Middels de CO2Bodem tool worden de kennis uit Slim Landgebruik over klimaatmaatregelen samengebracht en overzichtelijk weergeven.

Wat is CO2Bodem?
In CO2Bodem wordt op kwantitatieve wijze inzicht gegeven in de effectiviteit van de jaarlijkse CO2 vastlegging in de minerale landbouwbodems. Middels modelberekeningen heeft Lesschen et al. (2021) bepaald hoeveel CO2 er kan worden vastgelegd in de Nederlandse minerale landbouwbodems. Om deze resultaten te verifiëren worden tevens metingen uitgevoerd in lange termijn experimenten. Daarnaast vinden er metingen plaats naar lachgasemissie als gevolg van klimaatmaatregelen. De eerste indicatieve berekeningen tonen dat de lachgasemissie niet groter is dan de CO2-vastlegging, wat betekent dat de maatregelen voor een netto vastlegging van broeikasgassen leiden. Ook toont CO2Bodem het effect van maatregelen op de bodemfuncties en kosten en baten, om een zo integraal mogelijk beeld te krijgen van het effect van maatregelen.

Hoe draagt CO2Bodem bij aan het behalen van het doel van het programma?
De CO2Bodem tool speelt een centrale rol binnen het programma Slim Landgebruik en maakt inzichtelijk wat het (potentiële) effect is van verschillende maatregelen. Daarnaast is er een simpele beleidstool ontwikkeld welke aangeeft hoeveel CO2 er totaal wordt vastgelegd in Nederland, afhankelijk van de toepassing van de maatregelen. Deze tool helpt beleidsmakers om keuzes te maken over maatregelen die kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

En verder?
Naast het opstellen van de CO2Bodem tabel is er ook onderzoek gedaan naar integrale effecten van maatregelen in de keten. Voor de maatregelen waarbij meer compost wordt aangewend en stro wordt achtergelaten op het land is er middels een analyse bepaald wat het netto effect is van de maatregelen wanneer ook mee wordt genomen wat er elders in de keten gebeurd na toepassing van de maatregelen. Het resultaat hiervan is te lezen in Slier et al. (2022). Daarin lees je ook over interacties tussen klimaatmaatregelen gericht op de veehouderij en bossen en Slim Landgebruik. Versterken de maatregelen elkaar of doen ze elkaar effect teniet?

30 vragen en antwoorden over koolstofvastlegging in minerale landbouwgronden
Om al uw vragen over koolstofvastlegging te beantwoorden is er het boekje genaamd ’30 vragen en antwoorden over koolstofvastlegging in minerale landbouwgronden’ ontwikkeld. Klik op deze link voor de digitale versie!

Als laatste..
De CO2Bodem tool wordt jaarlijks geüpdatet. De laatste versie is hieronder te downloaden (versie augustus 2021). Begin juni wordt de nieuwe versie verwacht. Later dit jaar zal deze ook als interactieve versie op deze website beschikbaar komen.