Thema: Effectivitieit van koolstofvastleggende maatregelen

Impact van pakketten van maatregelen

Looptijd: 2021
Status: Afgerond

Voor enkelvoudige maatregelen wordt de effectiviteit bepaald met behulp van modelberekeningen en lange termijn experimenten. In de praktijk worden in het algemeen meerdere maatregelen gecombineerd. Door het effect van het combineren van maatregelen modelmatig te simuleren op voorbeeldbedrijven, ontstaat inzicht in de daadwerkelijke bijdrage voor koolstofvastlegging . Dit geldt voor zowel de akkerbouw als de veehouderij.

Binnen akkerbouw zijn meerdere maatregelen doorgerekend namelijk: niet-kerende grondbewerking, akkerranden, dierlijke mest en compost toevoegen, verbeteren gewasrotaties en groenbemesters/vanggewassen.

Voor veehouderij zijn dit: leeftijd grasland verhogen (op zandgrond), kruidenrijk grasland, dierlijke mest en compost toevoegen, en wisselteelt mais-grasklaver.

Vaak worden deze maatregelen in de praktijk in combinaties (pakketen) toegepast. Zo leidt een bouwplan met meer graan ook tot een aanpassing in de bemesting, ontstaat er potentie voor het achterlaten van gewasresten en zijn er meer mogelijkheden voor de inzet van groenbemesters. Daarom is het van belang de effecten te bepalen voor de meest relevante pakketten van maatregelen.

In dit projectinitiatief isde koolstofvastlegging modelmatig gekwantificeerd voor een stapeling van maatregelen (pakketten) voor Nederlandse condities en regio’s. Er hebben doorrekeningen plaatsgevonden van een tweetal pakketten van maatregelen voor zowel de akkerbouw als veehouderij. De pakketten zijn gemaakt op basis van de kosten-batenanalyses voor verschillende maatregelen (zie Verstand et al., 2022).