Thema: Effectivitieit van koolstofvastleggende maatregelen

Meekoppelen van koolstof vastleggende maatregelen met duurzaam bodembeheer

Looptijd: 2022 - 2023
Status: Lopend

Binnen Slim Landgebruik wordt de bijdrage van verschillende maatregelen aan de koolstofvastlegging in de bodem vastgesteld. Deze maatregelen hebben mogelijk een effect op de algehele bodemkwaliteit. De vraag is in hoeverre deze koolstof vastleggende maatregelen passen binnen het bredere kader van duurzaam bodembeheer, en bijdragen aan het doel van het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) om alle landbouwbodems vanaf 2030 duurzaam te beheren. Binnen het project ‘Meekoppelen van koolstof vastleggende maatregelen met duurzaam bodembeheer’ wordt het effect van deze maatregelen op bodemkwaliteitsaspecten in kaart gebracht.

Om vast te stellen in welke mate bodemmaatregelen een bijdrage kunnen leveren aan het klimaatdoel worden sinds 2018 data verzameld over de potentiële koolstofvastlegging door landbouwkundige maatregelen. Hiervoor worden metingen verricht in Lange Termijn Experimenten (LTE’s) en op bedrijfspercelen. Vanaf 2019 zijn de koolstofmetingen aangevuld met bodemkwaliteitsmetingen aansluitend bij de ‘BLN indicatorset’. Deze set bestaat uit chemische, fysische en biologische indicatoren en op het vlak van organische stof (Hanegraaf et al., 2019). De resultaten van vijf maatregelen gemeten in 2019 zijn beschreven in Hoogmoed et al. (2021), de resultaten van zes maatregelen gemeten in 2020 zijn beschreven in Schepens et al. (2022a). In 2021 is er aanvullend gemeten aan enkele maatregelen. Binnen dit project (2022-2023) zullen de resultaten van 2019-2021 worden samengevoegd en integraal worden geanalyseerd en gerapporteerd.