Thema: Efficiëntie maatregelen

Impact van pakketten van maatregelen

Voor enkelvoudige maatregelen is de effectiviteit al redelijk bekend, zie bodemCO2tabel. In de praktijk worden in het algemeen meerdere maatregelen gecombineerd. Door deze gecombineerde maatregelen mee te nemen in de doorrekeningen ontstaat meer inzicht in het werkelijke effect van de klimaatmaatregelen in de praktijk. Dit geldt voor zowel de akkerbouw als de veehouderij.

Binnen akkerbouw zijn meerdere maatregelen doorgerekend namelijk: niet-kerende grondbewerking, akkerranden, dierlijke mest en compost toevoegen, verbeteren gewasrotaties en groenbemesters/vanggewassen.

Voor veehouderij zijn dit: leeftijd grasland verhogen (op zandgrond), kruidenrijk grasland, dierlijke mest en compost toevoegen, en wisselteelt mais-grasklaver.

Deze maatregelen kunnen in de praktijk niet los van elkaar worden ingezet, maar in combinaties (pakketten). Een bouwplan met meer graan bijvoorbeeld heeft ook andere bemesting, en meer mogelijkheden voor inzet van groenbemesters, etc. Daarom is het van belang de effecten te bepalen voor de meest relevante pakketten van maatregelen.

In dit projectinitiatief wordt de koolstofvastlegging modelmatig gekwantificeerd voor een stapeling van maatregelen (pakketten) voor Nederlandse condities en regio’s. Komend jaar vinden er doorrekeningen plaats van een tweetal pakketten van maatregelen voor zowel de akkerbouw als veehouderij. De pakketten worden gemaakt op basis van de kosten-batenanalyses voor verschillende maatregelen. De pakketten zijn tijdens een workshop afgestemd met LNV. In een pakket zijn minimaal 2 individuele maatregelen opgenomen.