Thema: Efficiëntie maatregelen

No-regret maatregelen voor klimaatdoelen

De no regret maatregelen zijn bewezen effectieve maatregelen. Ze kunnen zowel blijvend als op korte- en lange termijn worden ingevoerd binnen de agrarische bedrijfsvoering. Het doel is om individuele maatregelen of een set van maatregelen te identificeren die op relatief korte termijn en onder (Gemeenschappelijk landbouw Beleid) GLB door de praktijk kunnen worden toegepast voor het vastleggen van koolstof aan de bodem, die met een grote mate van zekerheid effectief zijn.

‘No regret maatregelen zijn bewezen effectieve maatregelen waarbij langdurig (minimaal 10 jaar) koolstof wordt vastgelegd of vastgehouden in de minerale landbouwbodems.

  • Ze zijn breed toepasbaar, op verschillende bodemtypen en makkelijk in de agrarische bedrijfsvoering in te passen.
  • Slechts beperkte kosten, zodat de economische gevolgen voor de boer nihil zijn.
  • Geen of aanvaardbare negatieve afwentelingseffecten, zowel qua milieu, landschap en bodemkwaliteit.

De effectiviteit van maatregelen is beoordeeld op basis van drie criteria, te zien in tabel 1. De beoordeling is uitgevoerd door middel van expert beoordeling en literatuuronderzoek. Maatregelen die hoog scoren op effectiviteit zijn:

  • Verbeteren gewasrotaties (aandeel graan verhogen in het bouwplan)
  • Dierlijke mest en compost toevoegen (met name in de akkerbouw)
  • Leeftijd grasland verhogen (niet scheuren)
Beoordeling van de no regret maatregelen op basis van drie criteria: 1. Effectiviteit, 2. Zekerheid van de effectiviteit en 3. Areaal toepasbaarheid. De combinatie groen en + betekent hoge effectiviteit, 0 is neutraal en de combinatie rood en – betekent lage effectiviteit

Dit project is in 2020 afgerond.