Thema: Monitoren van de voortgang richting 0,5 Mton

Ontsluiting van reeds verzamelde data

Looptijd: 2018
Status: Afgerond

Binnen Slim Landgebruik worden simulatiemodellen ingezet voor praktijkondersteuning bij de keuze van maatregelen voor koolstofvastlegging en voor monitoring van het effect ervan. Om betrouwbare simulatiemodellen te maken, is onderzocht welke data daarvoor nodig is én hoe en onder welke voorwaarden die ingevuld kan worden met bestaande en eventueel uit te breiden databronnen.

Uitgangspunt hierbij is informatie die nodig is als input voor simulatiemodellen die als basis kunnen worden gebruikt voor een praktijkmodel om bodemkoolstofvastlegging op individueel bedrijfsniveau in beeld te brengen. Hetzelfde type informatie is ook relevant om het effect van bodemmaatregelen op reductie van CO2-emissie uit landbouwbodems op nationale schaal te kunnen monitoren.