Verbeterde inpassing

In de praktijk nemen boeren al klimaatmaatregelen, wat zij al doen vormt het vertrekpunt in de verschillende netwerken. Binnen de netwerken gaan de bedrijven uitdagingen aan om extra klimaatmaatregelen in te voeren. Vanuit het onderzoek wordt vervolgens gekeken naar het effect van de maatregelen en vanuit de boer naar de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Met deze werkwijze komen wetenschap (onderzoek) en praktijk bij elkaar.

Voor zowel akkerbouw als veehouderij zijn netwerken opgestart. Bij het opzetten van deze netwerken is aangesloten op de bestaande initiatieven en projecten op het gebied van duurzaam bodembeheer en/of koolstof vastlegging. Twee akkerbouwnetwerken zijn voortgekomen uit de toenmalige stichting Veldleeuwerik. Deze netwerken functioneren nu zelfstandig onder begeleiding van Slim Landgebruik. Het project Carbon Farming wordt verzorgd door ZLTO waarmee zij ook partner zijn in de netwerken Slim Landgebruik. Vruchtbare kringloop kent meerdere regionale projecten terwijl Living Lab met name in Friesland actief is in projecten.

Afbeelding verwijderd.

De netwerken kennen meerdere doelen:

  • Meten = Weten: het volgen van veranderingen in relatie tot maatregelen
  • Experimenteren met maatregelen waarbij de effecten worden bekeken en inpasbaarheid getoetst in de praktijk
  • Demonstraties gericht op de regio
  • Ondersteunen vanuit expertise bodem & klimaat
  • Leren van elkaar door regelmatig uitwisselen van kennis en ervaringen