Thema: Verbeterde inpassing in de bedrijfsvoering

Kosten en baten van koolstofmaatregelen

Looptijd: 2021 – 2023
Status: Lopend

Het in kaart brengen van de financiële kosten en baten op korte termijn van koolstofmaatregelen is van groot belang om voor boer en beleid helder de afwegingen in kaart te brengen en beslissingen te onderbouwen om met beperkte kosten de koolstofvastleggingsdoelstelling te bereiken. Tevens is het relevant om die kosten en baten te combineren met de koolstofvastleggingspotentie, zodat maatregelen onderling goed vergeleken worden. Daar wordt in dit project verder aan gewerkt.

In de periode 2019 tot heden is voor veel maatregelen in zowel de akkerbouw (grondbewerking, akkerranden, organische stofaanvoer en bouwplanverruiming) als in de veehouderij (composteren, kruidenrijk grasland, her inzaai/leeftijd grasland en 60-20-20) al verkend wat de financiële kosten zijn van deze koolstofmaatregelen. Tegelijkertijd zijn in andere projecten van Slim Landgebruik kwalitatief de baten op andere thema's gescoord en is er via modelberekeningen en lange termijn experimenten een inschatting gemaakt van de hoeveelheid koolstof die vastgelegd kan worden per maatregel(variant). Alle drie deze onderdelen zijn relevant en zullen gebruikt worden om een vervolgslag te maken.

Dit vervolg bestaat uit het combineren en stapelen van maatregelen, zoals in de praktijk (ook in de netwerken) ook gebruikelijk is. Daarin wordt gezocht naar geschikte, toepasbare combinaties van maatregelen (pakketten) en de effecten op kosten, baten en marginale kosten per ton koolstofvastlegging om zo maatregelen goed te kunnen vergelijken. Het doel is dat deze pakketten de koolstof opslag bevorderen, de financiële kosten drukken en tevens nevenwinsten opleveren op andere thema's, zoals biodiversiteit en productie.

 

Figuur van de maatregel bouwplanverruiming ter bevordering van de koolstofmaatregel in het Noordelijke Zeeklei gebied (Janmaat en Koopmans 2020)