Lachgasemissie

Bij vaste mest (strorijke stalmest en de dikke fractie van gescheiden drijfmest) bestaat een risico op N2O-emissie, maar dit is lager dan bij reguliere drijfmest, want vaste mest bevat minder minerale N en gemakkelijke afbreekbare organische stof. Hoge gehaltes minerale stikstof en afbreekbare organische stof dragen namelijk bij aan hoge N2O-emissies van landbouwgronden, met name onder zuurstofarme omstandigheden. Een verhoogde productie en toepassing van vaste mest kan leiden tot verschuivingen in de invulling van de stikstof- en fosfaatnormen. Daarnaast is het totale effect afhankelijk van de verwerking van de dunne fractie na scheiding, en de wijze van toediening. Er is een indicatieve berekening uitgevoerd, op basis van onderstaande uitgangspunten.

  • De aannames van Lesschen et al. (2021).
  • De samenstelling van verschillende meststoffen (Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen) .
  • De opvulling van de stikstofgebruiksnormen en vervanging van kunstmest door vaste mest.
  • Emissiefactoren voor verschillende mesten en toedieningstechnieken (NEMA).

Het effect van gebruik van meer vaste mest op kleigronden wordt geschat op -5 tot + 5 kton CO2-eq per jaar. Dit is lager dan de schatting voor landelijke koolstofvastlegging op kleigrond, namelijk 42 kton CO2 per jaar, dus de netto broeikasgasbalans is positief.

  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. (Rapport/Wageningen Environmental Research; No. 3130). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/557330
  • van Middelkoop, J. C., Philipsen, A. P., Velthof, G. L., de Haan, J. J., & Schroder, J. J. (2017). Bemestingsadvies Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.
  • Slier, T., Stout, B., Vervuurt, W., Schepens, J., Martinez Garcia, L., Velthof, G., Lesschen, J.P., Agricola, H., Westerik, D., Koopmans, C., & van Middelaar, J. (2022b). Integratierapport Slim Landgebruik. Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Wageningen Environmental Research.
  • Slier, T., & Velthof, G., (2021). 30 vragen en antwoorden over lachgasemissies uit landbouwgronden. Wageningen, Wageningen Environmental Research.
  • van der Zee, T., Bannink, A., van Bruggen, C., Groenestein, K., Huijsmans, J., van der Kolk, J., Lagerwerf, L., Luesink, H., Velthof, G., & Vonk, J. (2021). Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Calculations for CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 using the National Emission Model for Agriculture (NEMA) – Update 2021. https://doi.org/10.21945/RIVM-2021-0008