Waterkwaliteit

Indicatoren voor Bodemfuncties
Het doel van het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opgezette Nationaal Programma Landbouwbodems, is alle landbouwbodems duurzaam beheerd in 2030. Landbouwbodems met een goede kwaliteit dragen naast koolstof-vastlegging bij aan:
1) bodemvruchtbaarheid
2) biodiversiteit
3) klimaatadaptatie en
4) waterkwaliteit.
Om dit effect te toetsen is met behulp van Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN),  bepaald wat het effect is van klimaatmaatregelen op deze vier bodemfuncties. Voor het koppelen van de BLN-indicatoren aan de bodemfuncties is aangesloten bij het Landmark-project, waar per bodemfunctie is bepaald welke indicatoren bijdragen aan de bodemfunctie. Onderstaande figuur toont welke indicatoren onder de bodemfuncties vallen.

Figuur: Indicatoren voor bodemfuncties (bodemvruchtbaarheid, bodembiodiversiteit, klimaatadaptatie en waterkwaliteit) in schema

Waterkwaliteit bij meer blijvend grasland
De gemeten Bodemindicatoren voor landbouwgronden in Nederland (BLN) (https://edepot.wur.nl/549973) in de langetermijnexperimenten (LTE’s) zijn niet representatief voor de waterkwaliteit. Het effect van meer blijvend grasland op waterkwaliteit kan variabel zijn. Aan de ene kant kan de stikstofopname verhoogd worden ten opzichte van akkerbouwmatige teelt, door een langer groeiseizoen; aan de andere kant kan meerjarig grasland leiden tot verminderde stikstofopname en verhoogde uitspoeling door lagere productiviteit. Eind 2023 worden nieuwe inzichten over de impact van koolstofmaatregelen op waterkwaliteit verwacht.

  • Van der Kolk, J., Agricola, H., te Pas, E., Slier, T., Smit, B., & Staps, S. (2021). No-regret maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale landbouwbodems: Een verkennende studie. Wageningen, Wageningen Environmental Research.