Zekerheid

Het effect van het toedienen van extra compost is gemeten bij zowel een 9- als een 20-jarige LTE, op centraal gelegen kleigrond, met verschillende giften (respectievelijk 20 tot 40 en 7 tot 15 ton compost/ha). Beide proeven tonen een significante toename van de koolstofvoorraad aan, als gevolg van het toedienen van extra compost. Ook bij een 23-jarige LTE op een Vlaamse leemgrond is een significant positief effect gemeten, bij verschillende bemestingsgiften (15, 30 en 45 ton compost/ha/jaar). Uit de verschillende langetermijnexperimenten (LTE's) wordt geconcludeerd dat de effecten stabiel positief zijn, met relatief kleine betrouwbaarheidsintervallen. Op basis van een meta-analyse van internationale literatuur blijkt eveneens een positief effect op verschillende bodemtypes. Met zeer grote zekerheid kan dus worden gesteld dat het toepassen van extra compost op kleigrond een positieve bijdrage levert aan koolstofvastlegging.

  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H, Wagenaar, J. P., Hull, J. van ’t, Hanegraaf, M. C., & Haan, J. J. de. (2019). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resultaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE’s). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.
  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2020). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2020. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2021). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2021.
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.