Thema: Effectivitieit van koolstofvastleggende maatregelen

Afwenteling naar lachgasemissies

Looptijd: 2018 - 2023
Status: Lopend

In het klimaatakkoord (2019) is de opslag van koolstof in landbouwgronden één van de maatregelen die de Nederlandse overheid wil nemen om broeikasgasemissies te verminderen.  Koolstofmaatregelen kunnen ook een effect hebben op de emissies van het broeikasgas lachgas (N2O). In dit project wordt een kwantitatieve schatting gemaakt van het effect van koolstofmaatregelen op N2O-emissies op basis van een combinatie van veld- en incubatieproeven en literatuuronderzoek.

Het toedienen van organische stof in de bodem heeft ook effect op de stikstofkringloop en daarmee op de emissie van lachgas (N2O). Lachgas is een sterk broeikasgas dat wordt gevormd tijdens microbiologische processen in de bodem (nitrificatie en denitrificatie). Het is belangrijk om inzicht te hebben in mogelijke effecten van koolstofmaatregelen op N2O-emissie, omdat een toename van de N2O-emissie de effectiviteit van een koolstofmaatregel verlaagt of zelfs teniet kan doen. In het kader van Slim Landgebruik zijn er vanaf eind 2019 incubatie- en veldproeven gestart om het effect van de koolstofmaatregelen op N2O-emissie te kwantificeren. Voor alle maatregelen die in Slim Landgebruik zijn geïdentificeerd wordt een kwantitatieve schatting gemaakt van het effect op N2O- emissie op basis van een combinatie van veld- en incubatieproeven uit Slim Landgebruik, eerder onderzoek in Nederland, literatuur en een combinatie daarvan.

Daarnaast is er een informatief boekje uitgebracht die antwoord geeft op 30 vragen rondom lachgasemissies uit de landbouw.