Thema: Integrale resultaten uit Slim Landgebruik

Integrale effecten van klimaatmaatregelen uit Slim Landgebruik

Looptijd: 2020 - 2023
Status: Lopend

Binnen Slim Landgebruik wordt veel informatie verzameld over effecten van maatregelen op CO2-vastlegging, N2O emissies en bodemindicatoren en over de kosten en baten van maatregel, hoe deze toe te passen op het bedrijf en hoe deze te stimuleren. Zowel vanuit een beleids- als ondernemersperspectief is het wenselijk om conquenties van maatregelen overzichtelijk bij elkaar te hebben. Binnen het Integratie project van Slim Landgebruik werken we hieraan, onder andere in CO2Bodem

Wat is CO2Bodem?
Maatregelen worden overzichtelijk samengebracht in CO2Bodem. Middels modelberekeningen heeft Lesschen et al. (2021) bepaald hoeveel CO2 er kan worden vastgelegd in de Nederlandse minerale landbouwbodems. Om deze resultaten te verifiëren worden tevens metingen uitgevoerd in lange termijn experimenten en heeft er literatuuronderzoek plaatsgevonden. Daarnaast vinden er metingen plaats naar lachgasemissie als gevolg van klimaatmaatregelen. De eerste indicatieve berekeningen tonen dat de lachgasemissie niet groter is dan de CO2-vastlegging, wat betekent dat de maatregelen voor een netto vastlegging van broeikasgassen leiden. Ook toont CO2Bodem het effect van maatregelen op de bodemfuncties en kosten en baten. Het effect van maatregelen op verschillende bodemfuncties lijkt klein, maar positief. De kosten en baten van maatregelen zijn zeer uiteenlopend en in sommige gevallen zeer afhankelijk van de regio waar deze worden toegepast. 

Hoe draagt CO2Bodem bij aan het behalen van het doel van het programma?
De CO2Bodem tool speelt een centrale rol binnen het programma Slim Landgebruik en maakt inzichtelijk wat het (potentiële) effect is van verschillende maatregelen. Het infoblad van CO2Bodem is met name voor beleidsmakers interessant, aangezien ook de achtergronden en methode worden toegelicht. In de online tool van CO2Bodem kan makkelijk per maatregel worden bekeken wat de effecten zijn. Tevens staat daar per onderdeel toegelicht hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. Interessant voor stakeholders en ondernemers die meer informatie over (effecten van) maatregelen willen verzamelen. 

Meer weten over koolstofvastlegging?
Om al uw vragen over koolstofvastlegging te beantwoorden is er het boekje genaamd ’30 vragen en antwoorden over koolstofvastlegging in minerale landbouwgronden’ ontwikkeld. Klik op deze link voor de digitale versie!

Als laatste..
De CO2Bodem tool wordt jaarlijks geüpdatet. De laatste versie is hieronder te downloaden (versie juni 2022). September 2023 wordt de nieuwe versie verwacht. Daarnaast zijn de resultaten uit CO2Bodem ook nader toegelicht in de aanklikbare versie van het overzicht. Ga hiervoor naar CO2Bodem