Implementatie

Naar schatting kan op 742.000 ha kleigrond extra vaste mest worden toegepast. Dit staat gelijk aan het volledige areaal akkerbouw- en veehouderijgewassen op kleigrond. De mogelijkheid om deze maatregel te implementeren wordt namelijk niet zozeer beperkt door het areaal geschikte percelen, maar door de beperkte beschikbaarheid van extra vaste mest. Naar schatting is jaarlijks ongeveer 115 kton additionele koolstof uit vaste mest beschikbaar, op percelen waar dit nu nog niet gebeurt, onder andere door de inzet van mestverwerkingsstechnieken. Deze hoeveelheid kan verdeeld worden over het volledige gewasareaal op klei- en zandgrond. Het is ook mogelijk om deze vaste mest op een kleiner areaal in te zetten, dus een grotere gift per hectare toe te dienen. Op landelijk niveau blijft de bijdrage aan C-vastlegging dan gelijk. In de praktijk zal dit laatste het geval zijn, omdat de beschikbaarheid van dierlijke mest per regio verschilt.

  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. (Rapport / Wageningen Environmental Research; No. 3130). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/557330